Guziki

Organizacja

Szczegółową organizację pracy placówki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny przedszkola opracowany przez dyrektora, zaopiniowany przez radę pedagogiczną. Arkusz organizacyjny zatwierdza organ prowadzący przedszkole.

Organami Przedszkola są:

  • dyrektor przedszkola,
  • rada pedagogiczna,
  • rada rodziców.

Kompetencje Dyrektora znajdują się w Statucie Przedszkola nr 16

Kompetencje Rady Pedagogicznej znajdują się w Regulaminie Rady Pedagogicznej

Kompetencje Rady Rodziców znajdują się w Regulaminie Rady Rodziców


Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora przedszkola.

Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciele, którym powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustalają dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.

Rozkłady dnia zawarte są dziennikach zajęć poszczególnych oddziałów.


Pomoc psychologiczną w przedszkolu sprawuje mgr Agata Kruk, zatrudniona w Poradni Pedagogiczno - Psychologicznej.

W placówce pełni dyżury w piątek w godz. 9.00 - 12.30.

Pomoc logopedyczną w przedszkolu sprawuje mgr Katarzyna Folejewska 

Godziny pracy logopedy: poniedziałek 14.30 - 17.30, czwartek 14.30 - 17.30, piątek 11.30 - 16.30


Terapeutą SI w przedszkolu jest mgr Małgorzata Traczuk

Godziny pracy logopedy: poniedziałek 11.30 - 15.30, wtorek 9.30 - 14.00, środa 12.00 - 16.00

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

25-04-2018 - Edycja treści.

05-04-2018 - Edycja treści.

27-02-2018 - Edycja treści.

24-01-2018 - Edycja treści.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 109