Guziki

Przedmiot działalności i kompetencje

Przedmiotem działalności Przedszkola jest działalność edukacyjna w zakresie wychowania przedszkolnego.
Przedszkole realizuje cele i zadania wynikające z Ustawy o Systemie Oświaty oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych.
Wychowaniem przedszkolnym obejmuje się dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat.
Dziecko 5 letnie jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne. Obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 5 lat.

Rodzice dziecka 5 letniego są obowiązani do:

  • Dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do przedszkola.
  • Zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia.

Do zadań dyrektora szkoły podstawowej w obwodzie której mieszka dziecko 5 letnie należy kontrolowanie obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego.
Do zadań dyrektora przedszkola w tym zakresie należy powiadomienie dyrektora szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka, o spełnianiu przez dziecko tego obowiązku oraz o zmianach w tym zakresie.
Niespełnianie obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego podlega egzekucji
w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
Przedszkole:

  • realizuje nauczanie i wychowanie w zakresie podstawy programowej Wychowania przedszkolnego
  • zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w czasie ustalonym przez organ prowadzący, nie krótszym niż 5 godzin dziennie.

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

03-06-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 244